โรงเรียนสฤษดิเดช (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
3117
จำนวน(คน) 123 42 417 1 1 2533
ร้อยละ 3.95 % 1.35 % 13.38 % 0.03 % 0.03 % 81.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
222
จำนวน(คน) 4 4 44 0 0 170
ร้อยละ 1.80 % 1.80 % 19.82 % 0.00 % 0.00 % 76.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3339 คน
จำนวน(คน) 127 46 461 1 1 2703
ร้อยละ 3.80 % 1.38 % 13.81 % 0.03 % 0.03 % 80.95 %

3117 : 123 , 42 , 417 , 1 , 1 , 2533...3.95 , 1.35 , 13.38 , 0.03 , 0.03 , 81.26 = 584 : 18.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3339 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 636 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05%

Powered By www.thaieducation.net