โรงเรียนสฤษดิเดช (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
3124
จำนวน(คน) 145 41 398 14 2 2524
ร้อยละ 4.64 % 1.31 % 12.74 % 0.45 % 0.06 % 80.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
223
จำนวน(คน) 4 1 42 0 0 176
ร้อยละ 1.79 % 0.45 % 18.83 % 0.00 % 0.00 % 78.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3347 คน
จำนวน(คน) 149 42 440 14 2 2700
ร้อยละ 4.45 % 1.25 % 13.15 % 0.42 % 0.06 % 80.67 %

3124 : 145 , 41 , 398 , 14 , 2 , 2524...4.64 , 1.31 , 12.74 , 0.45 , 0.06 , 80.79 = 600 : 19.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3347 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 647 คน คิดเป็นร้อยละ 19.33%

Powered By www.thaieducation.net