โรงเรียนสฤษดิเดช (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
3130
จำนวน(คน) 156 52 409 17 7 2489
ร้อยละ 4.98 % 1.66 % 13.07 % 0.54 % 0.22 % 79.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
223
จำนวน(คน) 5 4 42 3 11 158
ร้อยละ 2.24 % 1.79 % 18.83 % 1.35 % 4.93 % 70.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3353 คน
จำนวน(คน) 161 56 451 20 18 2647
ร้อยละ 4.80 % 1.67 % 13.45 % 0.60 % 0.54 % 78.94 %

3130 : 156 , 52 , 409 , 17 , 7 , 2489...4.98 , 1.66 , 13.07 , 0.54 , 0.22 , 79.52 = 641 : 20.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3353 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 706 คน คิดเป็นร้อยละ 21.06%

Powered By www.thaieducation.net