โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 1 4 4 4 25
ร้อยละ 7.32 % 2.44 % 9.76 % 9.76 % 9.76 % 60.98 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 2 5 14 7 11 68
ร้อยละ 1.87 % 4.67 % 13.08 % 6.54 % 10.28 % 63.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 5 6 18 11 15 93
ร้อยละ 3.38 % 4.05 % 12.16 % 7.43 % 10.14 % 62.84 %

148 : 5 , 6 , 18 , 11 , 15 , 93...3.38 , 4.05 , 12.16 , 7.43 , 10.14 , 62.84 = 55 : 37.16
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 37.16%

Powered By www.thaieducation.net