โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 38
ร้อยละ 6.82 % 2.27 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 3 3 5 0 0 97
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 4.63 % 0.00 % 0.00 % 89.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 6 4 7 0 0 135
ร้อยละ 3.95 % 2.63 % 4.61 % 0.00 % 0.00 % 88.82 %

152 : 6 , 4 , 7 , 0 , 0 , 135...3.95 , 2.63 , 4.61 , 0.00 , 0.00 , 88.82 = 17 : 11.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.18%

Powered By www.thaieducation.net