โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 31
ร้อยละ 8.11 % 2.70 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 3 3 5 0 0 89
ร้อยละ 3.00 % 3.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 89.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 6 4 7 0 0 120
ร้อยละ 4.38 % 2.92 % 5.11 % 0.00 % 0.00 % 87.59 %

137 : 6 , 4 , 7 , 0 , 0 , 120...4.38 , 2.92 , 5.11 , 0.00 , 0.00 , 87.59 = 17 : 12.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.41%

Powered By www.thaieducation.net