โรงเรียนบ้านลำแก่น (สพป.พังงา) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุษา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 3 3 2 3 0 72
ร้อยละ 3.61 % 3.61 % 2.41 % 3.61 % 0.00 % 86.75 %
ระดับประถมศึกษา
270
จำนวน(คน) 8 3 6 8 0 245
ร้อยละ 2.96 % 1.11 % 2.22 % 2.96 % 0.00 % 90.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
117
จำนวน(คน) 2 0 4 2 0 109
ร้อยละ 1.71 % 0.00 % 3.42 % 1.71 % 0.00 % 93.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 470 คน
จำนวน(คน) 13 6 12 13 0 426
ร้อยละ 2.77 % 1.28 % 2.55 % 2.77 % 0.00 % 90.64 %

353 : 11 , 6 , 8 , 11 , 0 , 317...3.12 , 1.70 , 2.27 , 3.12 , 0.00 , 89.80 = 36 : 10.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 470 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 9.36%

Powered By www.thaieducation.net