โรงเรียนพระราชทานทับละมุ (สพป.พังงา) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุษา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 41
ร้อยละ 4.00 % 2.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 82.00 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 1 4 14 0 0 50
ร้อยละ 1.45 % 5.80 % 20.29 % 0.00 % 0.00 % 72.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 24
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 21.21 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 5 5 27 0 0 115
ร้อยละ 3.29 % 3.29 % 17.76 % 0.00 % 0.00 % 75.66 %

119 : 3 , 5 , 20 , 0 , 0 , 91...2.52 , 4.20 , 16.81 , 0.00 , 0.00 , 76.47 = 28 : 23.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.34%

Powered By www.thaieducation.net