โรงเรียนบ้านทุ่งดอน (สพป.พังงา) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุษา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 5 2 2 1 0 19
ร้อยละ 17.24 % 6.90 % 6.90 % 3.45 % 0.00 % 65.52 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 5 2 3 1 0 69
ร้อยละ 6.25 % 2.50 % 3.75 % 1.25 % 0.00 % 86.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 10 4 5 2 0 88
ร้อยละ 9.17 % 3.67 % 4.59 % 1.83 % 0.00 % 80.73 %

109 : 10 , 4 , 5 , 2 , 0 , 88...9.17 , 3.67 , 4.59 , 1.83 , 0.00 , 80.73 = 21 : 19.27
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.27%

Powered By www.thaieducation.net