โรงเรียนวัดประชาธิการาม (สพป.พังงา) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุษา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 25
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 8 0 0 2 16 116
ร้อยละ 5.63 % 0.00 % 0.00 % 1.41 % 11.27 % 81.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 10 0 1 2 16 141
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 0.59 % 1.18 % 9.41 % 82.94 %

170 : 10 , 0 , 1 , 2 , 16 , 141...5.88 , 0.00 , 0.59 , 1.18 , 9.41 , 82.94 = 29 : 17.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.06%

Powered By www.thaieducation.net