โรงเรียนอนุบาลทับปุด (สพป.พังงา) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุษา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
166
จำนวน(คน) 17 13 29 9 13 85
ร้อยละ 10.24 % 7.83 % 17.47 % 5.42 % 7.83 % 51.20 %
ระดับประถมศึกษา
557
จำนวน(คน) 52 31 118 17 49 290
ร้อยละ 9.34 % 5.57 % 21.18 % 3.05 % 8.80 % 52.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 723 คน
จำนวน(คน) 69 44 147 26 62 375
ร้อยละ 9.54 % 6.09 % 20.33 % 3.60 % 8.58 % 51.87 %

723 : 69 , 44 , 147 , 26 , 62 , 375...9.54 , 6.09 , 20.33 , 3.60 , 8.58 , 51.87 = 348 : 48.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 723 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 348 คน คิดเป็นร้อยละ 48.13%

Powered By www.thaieducation.net