โรงเรียนบ้านหินลาด (สพป.พังงา) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุษา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 20 0 1 1 0 42
ร้อยละ 31.25 % 0.00 % 1.56 % 1.56 % 0.00 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
250
จำนวน(คน) 58 0 8 6 3 175
ร้อยละ 23.20 % 0.00 % 3.20 % 2.40 % 1.20 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 10 0 13 0 0 44
ร้อยละ 14.93 % 0.00 % 19.40 % 0.00 % 0.00 % 65.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 381 คน
จำนวน(คน) 88 0 22 7 3 261
ร้อยละ 23.10 % 0.00 % 5.77 % 1.84 % 0.79 % 68.50 %

314 : 78 , 0 , 9 , 7 , 3 , 217...24.84 , 0.00 , 2.87 , 2.23 , 0.96 , 69.11 = 97 : 30.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 381 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50%

Powered By www.thaieducation.net