โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 (สพป.พังงา) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุษา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 5 1 1 0 33
ร้อยละ 4.76 % 11.90 % 2.38 % 2.38 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 6 4 10 0 0 112
ร้อยละ 4.55 % 3.03 % 7.58 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 8 9 11 1 0 145
ร้อยละ 4.60 % 5.17 % 6.32 % 0.57 % 0.00 % 83.33 %

174 : 8 , 9 , 11 , 1 , 0 , 145...4.60 , 5.17 , 6.32 , 0.57 , 0.00 , 83.33 = 29 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net