โรงเรียนบ้านนอกนา (สพป.พังงา) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุษา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 2 3 2 0 17
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 11.54 % 7.69 % 0.00 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 4 4 5 2 1 26
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 11.90 % 4.76 % 2.38 % 61.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 6 6 8 4 1 43
ร้อยละ 8.82 % 8.82 % 11.76 % 5.88 % 1.47 % 63.24 %

68 : 6 , 6 , 8 , 4 , 1 , 43...8.82 , 8.82 , 11.76 , 5.88 , 1.47 , 63.24 = 25 : 36.76
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 36.76%

Powered By www.thaieducation.net