โรงเรียนบ้านนอกนา (สพป.พังงา) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุษา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 2 2 4 1 14
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 8.00 % 16.00 % 4.00 % 56.00 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 3 5 5 3 3 23
ร้อยละ 7.14 % 11.90 % 11.90 % 7.14 % 7.14 % 54.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 5 7 7 7 4 37
ร้อยละ 7.46 % 10.45 % 10.45 % 10.45 % 5.97 % 55.22 %

67 : 5 , 7 , 7 , 7 , 4 , 37...7.46 , 10.45 , 10.45 , 10.45 , 5.97 , 55.22 = 30 : 44.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 44.78%

Powered By www.thaieducation.net