โรงเรียนบ้านท่านุ่น (สพป.พังงา) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุษา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 3 2 5 2 0 67
ร้อยละ 3.80 % 2.53 % 6.33 % 2.53 % 0.00 % 84.81 %
ระดับประถมศึกษา
280
จำนวน(คน) 18 5 42 5 0 210
ร้อยละ 6.43 % 1.79 % 15.00 % 1.79 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
109
จำนวน(คน) 1 0 20 4 0 84
ร้อยละ 0.92 % 0.00 % 18.35 % 3.67 % 0.00 % 77.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 468 คน
จำนวน(คน) 22 7 67 11 0 361
ร้อยละ 4.70 % 1.50 % 14.32 % 2.35 % 0.00 % 77.14 %

359 : 21 , 7 , 47 , 7 , 0 , 277...5.85 , 1.95 , 13.09 , 1.95 , 0.00 , 77.16 = 82 : 22.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 468 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86%

Powered By www.thaieducation.net