โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (สพป.พังงา) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุษา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 4 0 3 0 0
ร้อยละ 12.50 % 50.00 % 0.00 % 37.50 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 1 2 11 2 0 18
ร้อยละ 2.94 % 5.88 % 32.35 % 5.88 % 0.00 % 52.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 42 คน
จำนวน(คน) 2 6 11 5 0 18
ร้อยละ 4.76 % 14.29 % 26.19 % 11.90 % 0.00 % 42.86 %

42 : 2 , 6 , 11 , 5 , 0 , 18...4.76 , 14.29 , 26.19 , 11.90 , 0.00 , 42.86 = 24 : 57.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 42 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14%

Powered By www.thaieducation.net