โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ (สพป.พังงา) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุษา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 1 0 1 1 10
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 0.00 % 7.14 % 7.14 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 2 4 2 2 2 22
ร้อยละ 5.88 % 11.76 % 5.88 % 5.88 % 5.88 % 64.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 48 คน
จำนวน(คน) 3 5 2 3 3 32
ร้อยละ 6.25 % 10.42 % 4.17 % 6.25 % 6.25 % 66.67 %

48 : 3 , 5 , 2 , 3 , 3 , 32...6.25 , 10.42 , 4.17 , 6.25 , 6.25 , 66.67 = 16 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net