โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) (สพป.พังงา) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุษา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 27
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 6 1 13 0 0 83
ร้อยละ 5.83 % 0.97 % 12.62 % 0.00 % 0.00 % 80.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 0 4 1 2 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.26 % 2.56 % 5.13 % 82.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 10 1 18 1 2 142
ร้อยละ 5.75 % 0.57 % 10.34 % 0.57 % 1.15 % 81.61 %

135 : 10 , 1 , 14 , 0 , 0 , 110...7.41 , 0.74 , 10.37 , 0.00 , 0.00 , 81.48 = 25 : 18.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.39%

Powered By www.thaieducation.net