โรงเรียนบ้านปากถัก (สพป.พังงา) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุษา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 2 7 4 6 19
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 17.50 % 10.00 % 15.00 % 47.50 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 3 7 36 10 43 46
ร้อยละ 2.07 % 4.83 % 24.83 % 6.90 % 29.66 % 31.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 5 9 43 14 49 65
ร้อยละ 2.70 % 4.86 % 23.24 % 7.57 % 26.49 % 35.14 %

185 : 5 , 9 , 43 , 14 , 49 , 65...2.70 , 4.86 , 23.24 , 7.57 , 26.49 , 35.14 = 120 : 64.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 64.86%

Powered By www.thaieducation.net