โรงเรียน บ้านช่องหลาด (สพป.พังงา) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุษา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 131
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.43 % 0.00 % 0.00 % 93.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 78
ร้อยละ 0.00 % 1.16 % 8.14 % 0.00 % 0.00 % 90.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 0 1 18 2 0 251
ร้อยละ 0.00 % 0.37 % 6.62 % 0.74 % 0.00 % 92.28 %

186 : 0 , 0 , 11 , 2 , 0 , 173...0.00 , 0.00 , 5.91 , 1.08 , 0.00 , 93.01 = 13 : 6.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.72%

Powered By www.thaieducation.net