โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ (สพป.ภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชัยสิทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 7 1 0 7 0 83
ร้อยละ 7.14 % 1.02 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 84.69 %
ระดับประถมศึกษา
235
จำนวน(คน) 24 0 0 30 0 181
ร้อยละ 10.21 % 0.00 % 0.00 % 12.77 % 0.00 % 77.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 6 0 1 16 0 57
ร้อยละ 7.50 % 0.00 % 1.25 % 20.00 % 0.00 % 71.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 413 คน
จำนวน(คน) 37 1 1 53 0 321
ร้อยละ 8.96 % 0.24 % 0.24 % 12.83 % 0.00 % 77.72 %

333 : 31 , 1 , 0 , 37 , 0 , 264...9.31 , 0.30 , 0.00 , 11.11 , 0.00 , 79.28 = 69 : 20.72
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 413 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 22.28%

Powered By www.thaieducation.net