โรงเรียนบ้านกำพวน (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 2 4 3 1 2 76
ร้อยละ 2.27 % 4.55 % 3.41 % 1.14 % 2.27 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
211
จำนวน(คน) 26 10 3 4 7 161
ร้อยละ 12.32 % 4.74 % 1.42 % 1.90 % 3.32 % 76.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 28 14 6 5 9 237
ร้อยละ 9.36 % 4.68 % 2.01 % 1.67 % 3.01 % 79.26 %

299 : 28 , 14 , 6 , 5 , 9 , 237...9.36 , 4.68 , 2.01 , 1.67 , 3.01 , 79.26 = 62 : 20.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.74%

Powered By www.thaieducation.net