โรงเรียนบ้านภูเขาทอง (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 6 3 4 0 0 51
ร้อยละ 9.38 % 4.69 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 79.69 %
ระดับประถมศึกษา
263
จำนวน(คน) 13 23 11 1 0 215
ร้อยละ 4.94 % 8.75 % 4.18 % 0.38 % 0.00 % 81.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 327 คน
จำนวน(คน) 19 26 15 1 0 266
ร้อยละ 5.81 % 7.95 % 4.59 % 0.31 % 0.00 % 81.35 %

327 : 19 , 26 , 15 , 1 , 0 , 266...5.81 , 7.95 , 4.59 , 0.31 , 0.00 , 81.35 = 61 : 18.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 327 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 18.65%

Powered By www.thaieducation.net