โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.13 % 2.56 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 15 6 22 6 0 74
ร้อยละ 12.20 % 4.88 % 17.89 % 4.88 % 0.00 % 60.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 5 10 14 5 0 40
ร้อยละ 6.76 % 13.51 % 18.92 % 6.76 % 0.00 % 54.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 20 16 38 12 0 150
ร้อยละ 8.47 % 6.78 % 16.10 % 5.08 % 0.00 % 63.56 %

162 : 15 , 6 , 24 , 7 , 0 , 110...9.26 , 3.70 , 14.81 , 4.32 , 0.00 , 67.90 = 52 : 32.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 36.44%

Powered By www.thaieducation.net