โรงเรียนบ้านสองแพรก (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 3 8 3 0 1 58
ร้อยละ 4.11 % 10.96 % 4.11 % 0.00 % 1.37 % 79.45 %
ระดับประถมศึกษา
424
จำนวน(คน) 22 21 22 5 13 341
ร้อยละ 5.19 % 4.95 % 5.19 % 1.18 % 3.07 % 80.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
165
จำนวน(คน) 7 1 8 0 4 145
ร้อยละ 4.24 % 0.61 % 4.85 % 0.00 % 2.42 % 87.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 662 คน
จำนวน(คน) 32 30 33 5 18 544
ร้อยละ 4.83 % 4.53 % 4.98 % 0.76 % 2.72 % 82.18 %

497 : 25 , 29 , 25 , 5 , 14 , 399...5.03 , 5.84 , 5.03 , 1.01 , 2.82 , 80.28 = 98 : 19.72
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 662 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 17.82%

Powered By www.thaieducation.net