โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 35
ร้อยละ 7.14 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 14 6 15 1 0 85
ร้อยละ 11.57 % 4.96 % 12.40 % 0.83 % 0.00 % 70.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 17 8 17 1 0 120
ร้อยละ 10.43 % 4.91 % 10.43 % 0.61 % 0.00 % 73.62 %

163 : 17 , 8 , 17 , 1 , 0 , 120...10.43 , 4.91 , 10.43 , 0.61 , 0.00 , 73.62 = 43 : 26.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.38%

Powered By www.thaieducation.net