โรงเรียนมัชฌิมวิทยา (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 7 16 10 0 0 26
ร้อยละ 11.86 % 27.12 % 16.95 % 0.00 % 0.00 % 44.07 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 5 9 34 0 0 134
ร้อยละ 2.75 % 4.95 % 18.68 % 0.00 % 0.00 % 73.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 12 25 44 0 0 160
ร้อยละ 4.98 % 10.37 % 18.26 % 0.00 % 0.00 % 66.39 %

241 : 12 , 25 , 44 , 0 , 0 , 160...4.98 , 10.37 , 18.26 , 0.00 , 0.00 , 66.39 = 81 : 33.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 33.61%

Powered By www.thaieducation.net