โรงเรียนบ้านหาดจิก (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 4 1 3 4 0 25
ร้อยละ 10.81 % 2.70 % 8.11 % 10.81 % 0.00 % 67.57 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 6 2 31 2 0 116
ร้อยละ 3.82 % 1.27 % 19.75 % 1.27 % 0.00 % 73.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 2 3 10 0 0 69
ร้อยละ 2.38 % 3.57 % 11.90 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 278 คน
จำนวน(คน) 12 6 44 6 0 210
ร้อยละ 4.32 % 2.16 % 15.83 % 2.16 % 0.00 % 75.54 %

194 : 10 , 3 , 34 , 6 , 0 , 141...5.15 , 1.55 , 17.53 , 3.09 , 0.00 , 72.68 = 53 : 27.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 24.46%

Powered By www.thaieducation.net