โรงเรียนกระบุรี (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 6
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
316
จำนวน(คน) 18 23 32 18 20 205
ร้อยละ 5.70 % 7.28 % 10.13 % 5.70 % 6.33 % 64.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 322 คน
จำนวน(คน) 18 23 32 18 20 211
ร้อยละ 5.59 % 7.14 % 9.94 % 5.59 % 6.21 % 65.53 %

322 : 18 , 23 , 32 , 18 , 20 , 211...5.59 , 7.14 , 9.94 , 5.59 , 6.21 , 65.53 = 111 : 34.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 322 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 34.47%

Powered By www.thaieducation.net