โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
119
จำนวน(คน) 4 9 9 4 3 90
ร้อยละ 3.36 % 7.56 % 7.56 % 3.36 % 2.52 % 75.63 %
ระดับประถมศึกษา
342
จำนวน(คน) 23 30 34 22 30 203
ร้อยละ 6.73 % 8.77 % 9.94 % 6.43 % 8.77 % 59.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
106
จำนวน(คน) 3 2 8 3 7 83
ร้อยละ 2.83 % 1.89 % 7.55 % 2.83 % 6.60 % 78.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 567 คน
จำนวน(คน) 30 41 51 29 40 376
ร้อยละ 5.29 % 7.23 % 8.99 % 5.11 % 7.05 % 66.31 %

461 : 27 , 39 , 43 , 26 , 33 , 293...5.86 , 8.46 , 9.33 , 5.64 , 7.16 , 63.56 = 168 : 36.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 567 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 191 คน คิดเป็นร้อยละ 33.69%

Powered By www.thaieducation.net