โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
121
จำนวน(คน) 4 14 3 4 3 93
ร้อยละ 3.31 % 11.57 % 2.48 % 3.31 % 2.48 % 76.86 %
ระดับประถมศึกษา
343
จำนวน(คน) 23 30 34 22 32 202
ร้อยละ 6.71 % 8.75 % 9.91 % 6.41 % 9.33 % 58.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
133
จำนวน(คน) 3 2 8 3 7 110
ร้อยละ 2.26 % 1.50 % 6.02 % 2.26 % 5.26 % 82.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 597 คน
จำนวน(คน) 30 46 45 29 42 405
ร้อยละ 5.03 % 7.71 % 7.54 % 4.86 % 7.04 % 67.84 %

464 : 27 , 44 , 37 , 26 , 35 , 295...5.82 , 9.48 , 7.97 , 5.60 , 7.54 , 63.58 = 169 : 36.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 597 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 192 คน คิดเป็นร้อยละ 32.16%

Powered By www.thaieducation.net