โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
122
จำนวน(คน) 2 5 6 0 0 109
ร้อยละ 1.64 % 4.10 % 4.92 % 0.00 % 0.00 % 89.34 %
ระดับประถมศึกษา
414
จำนวน(คน) 4 6 11 2 0 391
ร้อยละ 0.97 % 1.45 % 2.66 % 0.48 % 0.00 % 94.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
200
จำนวน(คน) 3 3 8 0 0 186
ร้อยละ 1.50 % 1.50 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 93.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 736 คน
จำนวน(คน) 9 14 25 2 0 686
ร้อยละ 1.22 % 1.90 % 3.40 % 0.27 % 0.00 % 93.21 %

536 : 6 , 11 , 17 , 2 , 0 , 500...1.12 , 2.05 , 3.17 , 0.37 , 0.00 , 93.28 = 36 : 6.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 736 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 6.79%

Powered By www.thaieducation.net