โรงเรียนบ้านสำนัก (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
114
จำนวน(คน) 28 7 7 0 0 72
ร้อยละ 24.56 % 6.14 % 6.14 % 0.00 % 0.00 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
240
จำนวน(คน) 16 15 12 1 0 196
ร้อยละ 6.67 % 6.25 % 5.00 % 0.42 % 0.00 % 81.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 8 5 4 0 0 39
ร้อยละ 14.29 % 8.93 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 69.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 410 คน
จำนวน(คน) 52 27 23 1 0 307
ร้อยละ 12.68 % 6.59 % 5.61 % 0.24 % 0.00 % 74.88 %

354 : 44 , 22 , 19 , 1 , 0 , 268...12.43 , 6.21 , 5.37 , 0.28 , 0.00 , 75.71 = 86 : 24.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 410 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.12%

Powered By www.thaieducation.net