โรงเรียนบ้านบางเบน (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 56
ร้อยละ 1.67 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
202
จำนวน(คน) 12 9 7 0 0 174
ร้อยละ 5.94 % 4.46 % 3.47 % 0.00 % 0.00 % 86.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 0 0 4 4 0 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 326 คน
จำนวน(คน) 13 9 14 4 0 286
ร้อยละ 3.99 % 2.76 % 4.29 % 1.23 % 0.00 % 87.73 %

262 : 13 , 9 , 10 , 0 , 0 , 230...4.96 , 3.44 , 3.82 , 0.00 , 0.00 , 87.79 = 32 : 12.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 326 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 12.27%

Powered By www.thaieducation.net