โรงเรียนบ้านนา (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 92.11 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 3 7 11 0 0 88
ร้อยละ 2.75 % 6.42 % 10.09 % 0.00 % 0.00 % 80.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 0 2 5 1 0 42
ร้อยละ 0.00 % 4.00 % 10.00 % 2.00 % 0.00 % 84.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 3 9 19 1 0 165
ร้อยละ 1.52 % 4.57 % 9.64 % 0.51 % 0.00 % 83.76 %

147 : 3 , 7 , 14 , 0 , 0 , 123...2.04 , 4.76 , 9.52 , 0.00 , 0.00 , 83.67 = 24 : 16.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.24%

Powered By www.thaieducation.net