โรงเรียนบ้านนา (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 34
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 87.18 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 4 5 12 3 0 88
ร้อยละ 3.57 % 4.46 % 10.71 % 2.68 % 0.00 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 0 2 5 0 0 44
ร้อยละ 0.00 % 3.92 % 9.80 % 0.00 % 0.00 % 86.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 5 7 21 3 0 166
ร้อยละ 2.48 % 3.47 % 10.40 % 1.49 % 0.00 % 82.18 %

151 : 5 , 5 , 16 , 3 , 0 , 122...3.31 , 3.31 , 10.60 , 1.99 , 0.00 , 80.79 = 29 : 19.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.82%

Powered By www.thaieducation.net