โรงเรียนบ้านบางหิน (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 6 5 3 1 0 62
ร้อยละ 7.79 % 6.49 % 3.90 % 1.30 % 0.00 % 80.52 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 12 7 12 3 0 139
ร้อยละ 6.94 % 4.05 % 6.94 % 1.73 % 0.00 % 80.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 45
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 301 คน
จำนวน(คน) 21 12 18 4 0 246
ร้อยละ 6.98 % 3.99 % 5.98 % 1.33 % 0.00 % 81.73 %

250 : 18 , 12 , 15 , 4 , 0 , 201...7.20 , 4.80 , 6.00 , 1.60 , 0.00 , 80.40 = 49 : 19.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 301 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.27%

Powered By www.thaieducation.net