โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
171
จำนวน(คน) 24 24 14 24 14 71
ร้อยละ 14.04 % 14.04 % 8.19 % 14.04 % 8.19 % 41.52 %
ระดับประถมศึกษา
623
จำนวน(คน) 60 37 99 40 40 347
ร้อยละ 9.63 % 5.94 % 15.89 % 6.42 % 6.42 % 55.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 794 คน
จำนวน(คน) 84 61 113 64 54 418
ร้อยละ 10.58 % 7.68 % 14.23 % 8.06 % 6.80 % 52.64 %

794 : 84 , 61 , 113 , 64 , 54 , 418...10.58 , 7.68 , 14.23 , 8.06 , 6.80 , 52.64 = 376 : 47.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 794 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 376 คน คิดเป็นร้อยละ 47.36%

Powered By www.thaieducation.net