โรงเรียนบ้านบางปรุ (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 9
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 6 5 2 1 1 32
ร้อยละ 12.77 % 10.64 % 4.26 % 2.13 % 2.13 % 68.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 1 2 4 1 1 13
ร้อยละ 4.55 % 9.09 % 18.18 % 4.55 % 4.55 % 59.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 9 8 7 2 2 54
ร้อยละ 10.98 % 9.76 % 8.54 % 2.44 % 2.44 % 65.85 %

60 : 8 , 6 , 3 , 1 , 1 , 41...13.33 , 10.00 , 5.00 , 1.67 , 1.67 , 68.33 = 19 : 31.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15%

Powered By www.thaieducation.net