โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 9 1 15 0 0 67
ร้อยละ 9.78 % 1.09 % 16.30 % 0.00 % 0.00 % 72.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 3 1 9 0 0 12
ร้อยละ 12.00 % 4.00 % 36.00 % 0.00 % 0.00 % 48.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 12 2 24 0 0 111
ร้อยละ 8.05 % 1.34 % 16.11 % 0.00 % 0.00 % 74.50 %

124 : 9 , 1 , 15 , 0 , 0 , 99...7.26 , 0.81 , 12.10 , 0.00 , 0.00 , 79.84 = 25 : 20.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50%

Powered By www.thaieducation.net