โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 24
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 4 0 22 0 0 82
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 20.37 % 0.00 % 0.00 % 75.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 24
ร้อยละ 13.89 % 0.00 % 19.44 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 11 0 31 0 0 130
ร้อยละ 6.40 % 0.00 % 18.02 % 0.00 % 0.00 % 75.58 %

136 : 6 , 0 , 24 , 0 , 0 , 106...4.41 , 0.00 , 17.65 , 0.00 , 0.00 , 77.94 = 30 : 22.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 24.42%

Powered By www.thaieducation.net