โรงเรียนบ้านขจัดภัย (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 2 2 1 1 0 56
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 1.61 % 1.61 % 0.00 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 5 2 3 3 2 166
ร้อยละ 2.76 % 1.10 % 1.66 % 1.66 % 1.10 % 91.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 51
ร้อยละ 3.45 % 1.72 % 3.45 % 1.72 % 1.72 % 87.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 301 คน
จำนวน(คน) 9 5 6 5 3 273
ร้อยละ 2.99 % 1.66 % 1.99 % 1.66 % 1.00 % 90.70 %

243 : 7 , 4 , 4 , 4 , 2 , 222...2.88 , 1.65 , 1.65 , 1.65 , 0.82 , 91.36 = 21 : 8.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 301 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30%

Powered By www.thaieducation.net