โรงเรียนบ้านหินช้าง (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 4 6 5 4 2 70
ร้อยละ 4.40 % 6.59 % 5.49 % 4.40 % 2.20 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
288
จำนวน(คน) 50 30 25 14 10 159
ร้อยละ 17.36 % 10.42 % 8.68 % 4.86 % 3.47 % 55.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
108
จำนวน(คน) 10 9 7 10 3 69
ร้อยละ 9.26 % 8.33 % 6.48 % 9.26 % 2.78 % 63.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 487 คน
จำนวน(คน) 64 45 37 28 15 298
ร้อยละ 13.14 % 9.24 % 7.60 % 5.75 % 3.08 % 61.19 %

379 : 54 , 36 , 30 , 18 , 12 , 229...14.25 , 9.50 , 7.92 , 4.75 , 3.17 , 60.42 = 150 : 39.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 487 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 189 คน คิดเป็นร้อยละ 38.81%

Powered By www.thaieducation.net