โรงเรียนบ้านปากน้ำ (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 7 0 2 0 0 18
ร้อยละ 25.93 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 5 4 3 1 0 44
ร้อยละ 8.77 % 7.02 % 5.26 % 1.75 % 0.00 % 77.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 16
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 22.73 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 13 4 10 1 0 78
ร้อยละ 12.26 % 3.77 % 9.43 % 0.94 % 0.00 % 73.58 %

84 : 12 , 4 , 5 , 1 , 0 , 62...14.29 , 4.76 , 5.95 , 1.19 , 0.00 , 73.81 = 22 : 26.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 26.42%

Powered By www.thaieducation.net