โรงเรียนบ้านทรายแดง (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 21.74 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 4 5 12 0 0 52
ร้อยละ 5.48 % 6.85 % 16.44 % 0.00 % 0.00 % 71.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 4 5 17 0 0 70
ร้อยละ 4.17 % 5.21 % 17.71 % 0.00 % 0.00 % 72.92 %

96 : 4 , 5 , 17 , 0 , 0 , 70...4.17 , 5.21 , 17.71 , 0.00 , 0.00 , 72.92 = 26 : 27.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 27.08%

Powered By www.thaieducation.net