โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
408
จำนวน(คน) 22 0 4 0 0 382
ร้อยละ 5.39 % 0.00 % 0.98 % 0.00 % 0.00 % 93.63 %
ระดับประถมศึกษา
1176
จำนวน(คน) 52 11 175 5 0 933
ร้อยละ 4.42 % 0.94 % 14.88 % 0.43 % 0.00 % 79.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
407
จำนวน(คน) 31 3 78 0 0 295
ร้อยละ 7.62 % 0.74 % 19.16 % 0.00 % 0.00 % 72.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1991 คน
จำนวน(คน) 105 14 257 5 0 1610
ร้อยละ 5.27 % 0.70 % 12.91 % 0.25 % 0.00 % 80.86 %

1584 : 74 , 11 , 179 , 5 , 0 , 1315...4.67 , 0.69 , 11.30 , 0.32 , 0.00 , 83.02 = 269 : 16.98
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1991 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 381 คน คิดเป็นร้อยละ 19.14%

Powered By www.thaieducation.net