โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
409
จำนวน(คน) 23 0 5 0 0 381
ร้อยละ 5.62 % 0.00 % 1.22 % 0.00 % 0.00 % 93.15 %
ระดับประถมศึกษา
1177
จำนวน(คน) 65 11 107 0 0 994
ร้อยละ 5.52 % 0.93 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 84.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
408
จำนวน(คน) 8 3 70 0 0 327
ร้อยละ 1.96 % 0.74 % 17.16 % 0.00 % 0.00 % 80.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1994 คน
จำนวน(คน) 96 14 182 0 0 1702
ร้อยละ 4.81 % 0.70 % 9.13 % 0.00 % 0.00 % 85.36 %

1586 : 88 , 11 , 112 , 0 , 0 , 1375...5.55 , 0.69 , 7.06 , 0.00 , 0.00 , 86.70 = 211 : 13.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1994 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 292 คน คิดเป็นร้อยละ 14.64%

Powered By www.thaieducation.net