โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
401
จำนวน(คน) 25 0 7 0 0 369
ร้อยละ 6.23 % 0.00 % 1.75 % 0.00 % 0.00 % 92.02 %
ระดับประถมศึกษา
1186
จำนวน(คน) 67 12 111 0 0 996
ร้อยละ 5.65 % 1.01 % 9.36 % 0.00 % 0.00 % 83.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
411
จำนวน(คน) 8 3 72 0 0 328
ร้อยละ 1.95 % 0.73 % 17.52 % 0.00 % 0.00 % 79.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1998 คน
จำนวน(คน) 100 15 190 0 0 1693
ร้อยละ 5.01 % 0.75 % 9.51 % 0.00 % 0.00 % 84.73 %

1587 : 92 , 12 , 118 , 0 , 0 , 1365...5.80 , 0.76 , 7.44 , 0.00 , 0.00 , 86.01 = 222 : 13.99
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1998 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 305 คน คิดเป็นร้อยละ 15.27%

Powered By www.thaieducation.net