โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
401
จำนวน(คน) 31 0 12 0 0 358
ร้อยละ 7.73 % 0.00 % 2.99 % 0.00 % 0.00 % 89.28 %
ระดับประถมศึกษา
1186
จำนวน(คน) 84 19 167 0 0 916
ร้อยละ 7.08 % 1.60 % 14.08 % 0.00 % 0.00 % 77.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
411
จำนวน(คน) 18 4 91 0 0 298
ร้อยละ 4.38 % 0.97 % 22.14 % 0.00 % 0.00 % 72.51 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1998 คน
จำนวน(คน) 133 23 270 0 0 1572
ร้อยละ 6.66 % 1.15 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 78.68 %

1587 : 115 , 19 , 179 , 0 , 0 , 1274...7.25 , 1.20 , 11.28 , 0.00 , 0.00 , 80.28 = 313 : 19.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1998 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 426 คน คิดเป็นร้อยละ 21.32%

Powered By www.thaieducation.net